INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOŁACZEWACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 WRAZ Z TERMINAMI I SZCZEGÓŁAMI REKRUTACJI

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaczewach informuje, że zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie składania deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2023/2024, ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gołaczewach na rok szkolny 2023/2024 od dnia 1 marca 2023r., zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem rekrutacji:


Dokumenty związane z rekrutacją:

 


Informacje dla rodziców


Informacja dla rodziców dzieci z obwodu

  1. Od dnia 1 marca 2023 r. godz. 8:00 do 7 marca 2023 r. do godziny 16:00 należy dokonać zgłoszenia dziecka (kandydata) do klasy I szkoły obwodowej.
  2. Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać składając zgłoszenie do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata w sekretariacie szkoły.
  3. Druki zgłoszenia dziecka do szkoły, oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz inne druki niezbędne do zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsgolaczewy.pl
  4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkola dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsgolaczewy.pl, na tablicach informacyjnych wewnątrz budynku oraz w sekretariacie.
  5. W związku ze stosunkowo szybkim zakończeniem tego etapu rekrutacji (3 marzec 2023r.), prosimy o terminowe dokonywanie zgłoszeń dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gołaczewach.
Dokumenty do pobrania:

Informacja dla rodziców dzieci spoza obwodu

  1. Od dnia 1-03-2023 godz. 8:00 do 7-03-2023 do godziny 16:00 należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka (kandydata) do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gołaczewach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.
  3. Wniosek i inne druki dokumentów niezbędne do przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsgolaczewy.pl
  4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkola dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsgolaczewy.pl, na tablicach informacyjnych wewnątrz budynku oraz w sekretariacie.
  5. W związku ze stosunkowo szybkim zakończeniem tego etapu rekrutacji (7 marca 2023 r.), prosimy o terminowe składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gołaczewach spoza obwodu szkoły.
Dokumenty do pobrania: