Historia Szkoły Podstawowej w Gołaczewach

Szkoła Podstawowa w Gołaczewach została otwarta w 1909 r. z inicjatywy księdza Jana Wójcika, któremu w znacznej mierze dopomógł miejscowy gospodarz, Walenty Białaś, będący wtedy wójtem gminy Jangrot.

Pierwszym nauczycielem tutejszej szkoły był Fidon. Początkowo szkoła mieściła się w wynajętym budynku, ale już w drugim roku jej istnienia wspomniany wójt przystąpił do budowy budynku szkolnego. Ostatecznie wykończenie szkoły i budynków gospodarczych nastąpiło na początku 1914 roku.

W X 1913 r. kierownikiem szkoły w Gołaczewach zostaje mianowany Władysław Kośmider i jest nim do 1 VIII 1930 r., kiedy to przechodzi na równorzędne stanowisko do szkoły w Kluczach.

W XI i XII 1914 r. budynek szkolny w wyniku działań wojennych został znacznie zniszczony. Pozostały tylko ściany i zdziurawiony dach. Reszta uległa całkowitemu zniszczeniu.

W drugiej połowie 1915 r. na koszt mieszkańców wsi budynek szkolny został częściowo wyremontowany i nauka rozpoczęła się od 15 IX.

W roku szkolnym 1920/21 Inspektorat Szkolny przemianował jednoklasową szkołę w Gołaczewach na dwuklasową, mianując jednocześnie od 1 IX drugiego nauczyciela - Stanisławę Kośmidrównę. Druga klasa mieściła się w budynku wynajętym, ponieważ w budynku własnym była tylko jedna izba szkolna.

1 IX 1923 r. przemianowano szkołę w Gołaczewach z 2-klasowej na 3-klasową; zatrudniono także trzecią nauczycielkę – Helenę Przypkowską, którą zastąpiła od 1 II 1924 r. Helena Makowska.

W VIII 1930r. kierownictwo w szkole w Gołaczewach objął Stefan Sikora, który przybył tutaj z Michałówki. 16 i 23 listopada 1930 roku w budynku szkolnym zorganizowano lokal wyborczy, w którym odbyły się wybory do sejmu i senatu.

W roku szkolnym 1931/32 została zorganizowana VI klasa, a w 1932/33 – VII klasa. W r. szk. 1933/34 szkoła została przeorganizowana na szkołę II stopnia. Od 15 II 1932 roku na miejsce Wandy Perkówny przychodzi Janina Sikorowa, a od 1 I 1933 roku Elżbietę Przepiórową zastępuje Anna Czajkowska, która pracowała w tutejszej szkole do 1 XII 1939 roku.

W związku z tym, iż liczba dzieci w roku 1938 wzrosła w szkole do 240, Inspektorat Szkolny Obwodu Miechowskiego przydzielił od 1 IX 1938 roku czwarty etat nauczycielski, który zajęła Anna Wawro.

W 1940 roku miano rozpocząć budowę nowej szkoły w Gołaczewach, jednakże przeszkodził temu wybuch II wojny światowej. Nauczanie w czasie okupacji było bardzo utrudnione. Zabroniono używania polskich podręczników szkolnych, wyrzucono z programu nauczania historię i geografię, a program innych przedmiotów ograniczono. Starsza młodzież była tajnie nauczana przez kierownika szkoły – Stefana Sikorę według przedwojennego programu szkoły powszechnej, a później gimnazjum. Większe przerwy w nauce miały miejsce w roku szkolnym 1944/45, we wrześniu i październiku 1944 roku budynek szkolny zajął niemiecki Wermacht.

Następnie od 15 I do 19 II 1945 roku przerwano naukę z powodu ofensywy radzieckiej i zniszczenia sal szkolnych.

W roku szkolnym 1945/46 szkoła została przemianowana z II stopnia na III stopnia o sześciu etatach nauczycielskich. Szkołę zorganizowano w 3 salach lekcyjnych, 7 klas uczyło 3 nauczycieli: Janina i Stefan Sikorowie oraz Anna Wawro. W 1947 roku zorganizowano Komitet Budowy Szkoły. Na ogólnym zebraniu mieszkańców wsi z trudem, jak wspominał ówczesny kierownik szkoły – Stefan Sikora, mieszkańcy Gołaczew opodatkowali się po 150 zł z 1 ha ziemi. Między 28 maja, a 9 czerwca 1947 roku sprowadzono barak o powierzchni 570 m2.

W roku szkolnym 1947/48 została zorganizowana VII klasa. W związku z tym, że kierownictwo szkoły miało do dyspozycji tylko jedną salę lekcyjną, od 3 IX 1947 roku uczyły się jedynie 4 klasy (I – IV). Klasa V rozpoczęła naukę od 5 XII, a VI i VII od 15 XII 1947 roku. W tym roku szkolnym zostały wprowadzone wywiadówki. Także w tym r. szk. zestawiono barak szkolny (6 sal i kancelaria) oraz przygotowano boisko szkolne o powierzchni 600 m2.

W 1947 r. dokonano również pomiarów elektryfikacyjnych. W grudniu 1949 roku ukończono elektryfikację wsi.

W roku szkolnym 1950/51 został przeprowadzony w szkole kurs nauki początkowej dla 33 analfabetów.

W roku szkolnym 1960/61 po 30 latach pracy w Gołaczewach, dotychczasowy kierownik szkoły – Stefan Sikora odszedł na równorzędne stanowisko do szkoły w Branicach k/ Nowej Huty. Kierownictwo szkoły w Gołaczewach objął mgr Stanisław Siemiennich.

W roku szkolnym 1962/63 kierownictwo w szkole pełnił Stanisław Knapik.

W roku szkolnym 1963/64 kierownikiem szkoły zostaje Czesław Wieczorek. W następnym roku szkolnym (1964/65) przychodzi do Gołaczew Cecylia Wieczorek.

W roku szkolnym 1966/67 w wyniku reformy oświaty zostaje zorganizowana VIII klasa.

Jesienią 1972 roku rozpoczęły się prace przy wznoszeniu nowego budynku szkolnego. Wiele prac przy budowie wykonali w czynie społecznym mieszkańcy Gołaczew i młodzież szkolna. Dzięki temu już 13 października 1974 roku mogła się odbyć uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły. Wraz z nową siedzibą Szkoła Podstawowa w Gołaczewach otrzymała decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa z 17 maja 1974 roku imię Władysława Reymonta. Obok szkoły powstał także Dom Nauczyciela, w którym zamieszkały cztery rodziny nauczycielskie. Oprócz tego mieszkania w budynku szkoły zajęły dwie rodziny nauczycieli.

W roku szkolnym 1978/79 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gołaczewach została Stanisława Czernek.

Pięciodniowy tydzień nauki wprowadzono w szkołach w roku szkolnym 1983/84.

W roku szkolnym 1990/91 do szkół powróciła po 44 latach religia w wymiarze 2 lekcji tygodniowo dla klas I – VIII.

W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem szkoły został mgr inż. Stanisław Petlic. Dzięki jego staraniom w lipcu 1995 r. rozpoczęto prace przy wykopie fundamentów pod nową halę sportową, którą oddano do użytku we wrześniu 2003 r.

Wiosną 1999 r. rozpoczęły się prace wokół organizacji przy szkole pełnowymiarowego boiska sportowego, na którym już jesienią tegoż roku rozgrywano pierwsze zawody. W drugim półroczy roku szkolnego 1999/2000 został założony przy szkole Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Gołaczewy, którego prezesem został Stanisław Petlic.

1 IX 1999 roku w wyniku reformy edukacji wprowadzono 6 – letnie szkoły podstawowe i 3 – letnie gimnazja. W budynku dotychczasowej szkoły podstawowej zlokalizowano zatem dwie szkoły: szkołę podstawową, której dyrektorem został mgr inż.. Stanisław Petlic oraz Gimnazjum nr 6 w Gołaczewach z filią z Zarzeczu, na czele którego stanął mgr Wiesław Glanowski.

1 IX 2003 roku w wyniku reorganizacji sieci szkół w gminie Wolbrom utworzono Zespół Szkół w Gołaczewach, w skład którego weszły szkoła podstawowa i gimnazjum. Na jego czele stanął mgr Tomasz Szczepankiewicz. Od 1 II 2004 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Gołaczewach jest mgr Robert Kozłowski.

1 IX 2008 roku w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Gołaczewach włączono także Przedszkole w Gołaczewach.